Musée National des Beaux-Arts d'Alger

Musée National des Beaux-Arts d'Alger
Gründungsdatum
1930
Literatur Kurzangaben
B 1996
IDA
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Musée National des Beaux-Arts (Algier)
Musée des Beaux-Arts (Algier)
Musée des Beaux-Arts d'Alger
Musée Public National des Beaux-Arts (Algier)
Nationalmuseum der Schönen Künste (Algier)
National Museum of Fine Arts of Algiers
Musée National des Beaux-Arts (al-Ǧazā'ir)