Musée du Petit Palais (Avignon)

Musée du Petit Palais (Avignon)
Gründungsdatum
1976

Kunstmuseums; zeigt Bestände des Musée Calvet in Avignon und des Louvre in Paris

Literatur Kurzangaben
GKD
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Musée du Petit Palais Avignon