Kunsthistorisches Hofmuseum Wien. Sammlung Kunstindustrieller Gegenstände

Kunsthistorisches Hofmuseum Wien. Sammlung Kunstindustrieller Gegenstände
Gründungsdatum
1891
Ort
Körperschaftsname in Verweisungsformen
Sammlung Kunstindustrieller Gegenstände
Kunstindustrielle Sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses
Kunsthistorisches Hofmuseum Wien. Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Sammlung Kunstindustrieller Gegenstände