2 Apostel [889] (888/89 2 Apostel)

2 Apostel [889] (888/89 2 Apostel)
Bezeichnung im Text
888/89 2 Apostel