06.05.1940 - 08.05.1940: München, Nürnberg, Berlin (0086) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-3)

06.05.1940 - 08.05.1940: München, Nürnberg, Berlin (0086) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-3)
1a6d4d0391f44fd84770dcb50ce25446.tif

Mitgen.1 380.-2 (6. Mai)

Fahrpreis Dresden - Nürnberg

II.3 und zurück 56.40

 

Nach München - Nürnberg -

Berlin. 6. Mai abds.4

 

Fahrkarte München - Nürn-

berg - Berlin - Dresden

133.60

 

6. V.5 [Wiedemann6  20.-]

 

                              5

7. Auto u. Gepäck  3.-

7.7 Frühstück u Trinkgeld

Schlafwagen   3,50

Gepäck            - 60

Frühstück        2.80

Abend              9.90

8.8 Hotel                  8.75

Speisewagen   5.05

Auto Berlin       1.50

Abend.             8.90

                       44.00  48.209

 

84