06.1941: Den Haag (0118) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-5)

06.1941: Den Haag (0118) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-5)

Haag

Katz

P. della Vecchia ? (Rbdschüler)

Junger Maltheser

45 000.1

Rbdschüler, Christus als

Gärtner

20000.2

P. de Hooch, Interieur

(Lanz)3

250 000 schw.4 Franken.5

 

Bignell  (aus Slg6D.Wolf, Wasse-

naer

Raffael, Cardinal      ?

vgl. Bildnis Leo X.7

aus Slg8 Schuddebeurs, den Hag

Brueghel d. J. ? Bauern-

tanz. Kopie nach dem

Älteren?9