10./11.1940: Brüssel (0067) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-4)

10./11.1940: Brüssel (0067) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-4)
DKA_NLPosseHans_IB4-0067.tif

Brüssel

Ahrens  rue de Lebeau 24

P. Codde, Gesellschaftszene

2000 RM.

 

Vorzimmer v. Craushaar:

Frl. Söentgen

Ruf.1 178 Brüssel

 

Präsident Mitropa

Geheimrat Kieschke

 

Frau van Gelder2 in Wiesbaden ?

 

2. Okt Hbst. i. Ganzen RM 500.

 

Dr. Schlencker Generaldirektor

 

Haag

Frl. Pfeiffer bei Gen.Kom.3 Schmidt

 

F. Koenigs.4Amsterdam

Haarlem        Keyzersgracht 121

Olgaplein      (Geschäft)

                neben Lütjens5

Florapark 8   750 000 RM.