21.09.1940 - 22.09.1940: Den Haag (0024) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-4)

21.09.1940 - 22.09.1940: Den Haag (0024) (DKA, NL Posse, Hans, I,B-4)
DKA_NLPosseHans_IB4-0024.tif

Haag

Sonnabend 21. Sept. Bignell: Es. v. d. Velde

sog.1 Th. d (Keyser;2   - bei Bachstitz. –

Mittags mit Wickel u. Schneider.3

Nm.4 im Hotel: Bakker (Abschluss

Rubensporträt.5Peterich (Hz.6 -

Slg.7 Koenigs.8

22.9  (Sonntag). Früh Peterich. –

Mittags mit Wickel bei Gräfin

Limburg-Stirum. – Abends bei

Wickel (Baldung, Abtransport).10

 

Katz: Rembrandt

Molenaer

Dieren

A. Cuyp (Flucht)11

 

Amsterdam:

                                    Douwes

Hoogendyk               Paech

de Boer (Brouwer)12    Beets

Paech

(Bloch)13   Beets

(Bakker)

Huink & Scheyon     Heerengracht 469

(Veronese – Moll)14

fl 22000